Blog over recht en ICT

      rechtenict@juridict.nl

E-Commerce

E-commerce omvat de regulering van de elektronische handel. Hierbij kan gedacht worden aan het via Internet afsluiten van overeenkomsten. Hierbij gelden vanuit het recht bezien tal van uitdagingen. Hoe kun je bijvoorbeeld algemene voorwaarden op een geldige manier ter hand stellen en heeft een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening? Veel regelgeving omtrent e-commerce is gebaseerd op EU-verordeningen en richtlijnen. Deze zijn in Nederland geïplementeerd in de Boeken 3, 6 en 7 BW en in een aantal specifieke wetgevingen. De regelingen voor e-commerce zien toe op zowel business-to-business (B2B) als business-to-consumer B2C) waarbij kleine zelfstandigen veelal gelijkgesteld kunnen worden met consumenten.

De overeenkomst

Door middel van het fysiek ondertekenen van een contract of overeenkomst geeft een contractant er uiting aan dat hij akkoord is met de inhoud ervan. Een elektronische handtekening heeft onder voorwaarden dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de methode voor authenticatie voldoende betrouwbaar is (art. 3:15a BW). Het afsluiten van elektronische contracten en overeenkomsten zijn hiermee juridisch mogelijk. Er zijn in beginsel drie soorten van elektronische handtekeningen.

Elektronische handtekening

De gewone elektronische handtekening is een basis variant en komt het meeste voor. Hierbij kan worden gedacht aan het ondertekenen van een document door middel van een gescande handtekening of de handtekening die, vaak in de vorm van een afbeelding, onder een mailbericht wordt geplakt. Deze variant is gemakkelijk te vervalsen en is niet erg betrouwbaar. Op grond van art. 3:15a BW worden er aan deze elektronische handtekening niet dezelfde rechtsgevolgen toegekend als aan een fysieke, handgeschreven, handtekening. Wanneer de betrouwbaarheid voldoende vaststaat kan deze handtekening in bepaalde situaties toch rechtsgeldig zijn.

De meer geavanceerde "digitale handtekening" is een elektronische handtekening die gebruik maakt van technieken waarmee er een unieke code aan een bericht wordt gekoppeld. Deze code levert een geavanceerde elektronische handtekening op, die onder bepaalde voorwaarden (art 3:15a lid 2 BW) als betrouwbaar en rechtsgeldig wordt gezien. 

De derde variant is de gekwalificeerde elektronische handtekening en is de meest geavanceerde variant. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een erkend certificaat. Dergelijke certificaten worden alleen erkend wanneer die door een erkende certificatie dienstverlener zijn uitgegeven.